# Sample Title/Composer Performer Time
1 Wings of the Eagle
Seiichi Kyoda
16:12:39
2 Rising Sun
Kiyoshi Yoshida
16:11:07
3 Winter Dance
Seiichi Kyoda
16:11:46
4 First Image
Seiichi Kyoda
16:09:18
5 Flowers
Kiyoshi Yoshida
16:12:27
6 The Luck Spirit
Kiyoshi Yoshida
16:11:47
7 Neyuki
Seiichi Kyoda
16:12:27
8 Forest
Chihiro Miyauchi
16:07:58
9 Tsugaru
Seiichi Kyoda
16:13:48
10 Midare Uchi
16:09:34
11 Konjaku Monogatari
Eri Sugai
16:13:03
12 Wooden Ship
Seiichi Kyoda
16:11:29