# Sample Title/Composer Performer Time
1 Wings of the Eagle
Seiichi Kyoda
16:14:39
2 Rising Sun
Kiyoshi Yoshida
16:13:07
3 Winter Dance
Seiichi Kyoda
16:13:46
4 First Image
Seiichi Kyoda
16:11:18
5 Flowers
Kiyoshi Yoshida
16:14:27
6 The Luck Spirit
Kiyoshi Yoshida
16:13:47
7 Neyuki
Seiichi Kyoda
16:14:27
8 Forest
Chihiro Miyauchi
16:09:58
9 Tsugaru
Seiichi Kyoda
16:15:48
10 Midare Uchi
16:11:34
11 Konjaku Monogatari
Eri Sugai
16:15:03
12 Wooden Ship
Seiichi Kyoda
16:13:29