# Sample Title/Composer Performer Time
1 Badhra
Anouar Brahem
05:15:30
2 Kashf
Anouar Brahem
05:12:23
3 Houdouth
Anouar Brahem
05:12:36
4 Talwin
Anouar Brahem
05:11:18
5 Waqt
Anouar Brahem
05:09:32
6 Uns
Anouar Brahem
05:11:48
7 Al Hizam Al Dhahbi
Anouar Brahem
05:12:40
8 Qurb
Anouar Brahem
05:12:16
9 Mazad
05:12:05
10 Kernow
John Surman
05:12:10
11 Hulmu Rabia
Anouar Brahem
05:09:14